ชมความสวยงามเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

หนึ่งในงานประเพณีน่าสนใจ อันเป็นส่วนผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรวมเข้ากับความเชื่อของท้องถิ่นและศาสนาได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ภายในจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นตำรับของ ‘งานประเพณีแห่เทียนพรรษา’ จ.อุบลราชธานี งานนี้มีความสำคัญนอกเหนือไปจากความสวยงามแล้ว ยังมีความข้องเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา 2 วัน ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อีกด้วย

ต้นเทียนขนาดยักษ์ เปล่งสีทองแสดงให้เห็นถึงความงามสง่า ณ กลางทุ่งศรีเมือง

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ทางจันทรคติ โดยพุทธศาสนิกชนได้จัดงานบูชาขึ้นเพื่อ รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาในอดีตกาลยาวนาน โดยเป็นวันคล้ายกับวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร’ และเป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก ได้แก่ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ

ส่วนวันเข้าพรรษา ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยวันเข้าพรรษา มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน เพราะย้อนไปในอดีตกาล การเดินทางในช่วงหน้าฝนมีความยากลำบากมาก อีกทั้งยังทำให้มีโอกาสเหยียบย่ำพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้ และพืชเหล่านี้กำลังเจริญเติบโตงอกงาม ก็ต้องตายถ้าถูกเหยียบ เป็นการนำความเดือดร้อนมาสู่ประชาชน ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบัญญัติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ให้ภิกษุพำนักอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำ นอกจากนี้อัฐบริขารต่าง ๆ ของพระสงฆ์ในสมัยโบราณ มีน้อยมาก ชาวบ้านผู้ที่มีจิตเลื่อมใสจึงพากันมาถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมถวายเทียนพรรษาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย รวมทั้งให้พระสงฆ์ใช้จุดเพื่อใช้ความสว่างนี้ศึกษาพระธรรมวินัยจึงกลายมาเป็นประเพณีสำคัญสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดอุบลราชธานีเอง ก็จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มาเป็นเวลานานถึง 118 ปีแล้ว ! บริเวณทุ่งศรีเมือง รวมทั้งตามจุดต่างๆ ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้เข้ามาร่วมงาน จะได้ชมบวนแห่เทียนมากมาย อย่างเพลิดเพลินตา ทั้งประเภทแกะสลัก , ติดพิมพ์ รวมทั้งเทียนโบราณ ที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ก็มีขบวนฟ้อนรำอันงดงาม จากคุ้มวัดต่างๆ ที่ส่งเทียนเข้าประกวด ให้ดูกันเพลินเพลินอีกด้วย โดยในงานทุกๆปี จะมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาทำเทียนภายในคุ้มวัดต่าง ๆ ศึกษาเรียนรู้การทำเทียน ร่วมทำเทียนกับชาวอุบล ด้วยความศรัทธา สำหรับงานนี้นอกจะดึงดูดชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาจากภาคอื่นๆแล้ว ก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้มารวมงานชมความงามอย่างคึกคักเลยทีเดียว