Rocket Festival

งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลทำนาจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝนได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ประเพณีแห่บั้งไฟ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับชาวนาที่หวังให้ฝนตกตามฤดูกาล และยังมีการแข่งขันบั้งไฟที่ชาวบ้านได้ทำมาเพื่อความสนุกสนานอีกด้วย